താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി

Rainfall

Fisherman Warning

Temperature

River Water Level

Lightning

  സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ
 •   മറ്റ് ടെൻഡറുകൾ
 • ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ

  ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ
    തീയതി 8.5.2024
  ഡൗൺലോഡ് 7.14Mb / 17.4.2024

 • ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൽ നിന്ന് പ്രോസസ് കൺട്രോളിലേയ്ക്കും ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ലാബിലേയ്ക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ

  ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൽ നിന്ന് പ്രോസസ് കൺട്രോളിലേയ്ക്കും ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ലാബിലേയ്ക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ
    തീയതി 8.5.2024
  ഡൗൺലോഡ് 1.77Mb / 17.4.2024

 • ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെ​ന്റെ ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ

  ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെ​ന്റെ ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ
    തീയതി 8.5.2024
  ഡൗൺലോഡ് 1.88Mb / 22.4.2024

 • കേരള സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സെൻ‍ട്രൽ ​ലൈബ്രറിയിലേയ്ക്ക് ദിനപത്രങ്ങളും, ആനുകാലികങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള ക്വട്ടേഷൻ‍ 2024-25

  കേരള സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സെൻ‍ട്രൽ ​ലൈബ്രറിയിലേയ്ക്ക് ദിനപത്രങ്ങളും, ആനുകാലികങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള ക്വട്ടേഷൻ‍ 2024-25 - നിബന്ധനകൾ
    തീയതി 25.3.2024
  ഡൗൺലോഡ് 1.26Mb / 19.3.2024

 • സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം

  സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം
    തീയതി 7.2.2024
  ഡൗൺലോഡ് 1.74Mb / 24.1.2024

  ജില്ലാ പരിപാടികൾ
District Programme

പെറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് അനുമതി നേടിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിമാനത്താവളമായി കൊച്ചി

 •   12.6.2024
 •   എറണാകുളം
District Programme

ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പച്ചത്തുരുത്ത് പദ്ധതി

 •   12.6.2024
 •   കോട്ടയം
District Programme

സ്വീപ് സ്വീറ്റി വയനാടിന്റെ സ്വന്തം ഇലക്ഷന്‍ മസ്‌ക്കോട്ട്

 •   5.4.2024
 •   വയനാട്
District Programme

സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ കേരളഗ്രോ ഷോപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത്

 •   16.3.2024
 •   തിരുവനന്തപുരം
 •  പരസ്യങ്ങൾ
 • കേരഫെഡിലേക്ക് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റിന് താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു
    താത്പര്യപത്രം
 • Filling up of existing anticipated and unforeseen vacancies of Recovery Officer in DRT
    Filling up of existing anticipated and unforeseen vacancies of Recovery Officer in DRTs
 •   അച്ചടക്ക നടപടികൾ
 • നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. ബിഷാര എൻ‍ ബി, സൂപ്പർ​വൈസർ, കൊച്ചി അർബൻ‍ 1 - അനധിക്യതാവധി - അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
    നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. ബിഷാര എൻ‍ ബി, സൂപ്പർ​വൈസർ, കൊച്ചി അർബൻ‍ 1 - അനധിക്യതാവധി - അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • ത്യശ്ശൂർ ജില്ല - കാട്ടകാമ്പാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അറ്റൻ‍റൻ‍റ് ശ്രീ.വി.എൻ‍.സുനിൽ എന്നവരുടെ അനധിക്യത ഹാജരില്ലായ്മ സംബന്ധിച്ച്
    ത്യശ്ശൂർ ജില്ല - കാട്ടകാമ്പാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അറ്റൻ‍റൻ‍റ് ശ്രീ.വി.എൻ‍.സുനിൽ എന്നവരുടെ അനധിക്യത ഹാജരില്ലായ്മ സംബന്ധിച്ച്
  ജനപഥം ജൂൺ 2024
publicationposter
  ജനപഥം മെയ് 2024
publicationposter
  കേരള കാളിങ് മെയ് 2024
publicationposter
  കേരള കാളിങ് ഏപ്രിൽ 2024
publicationposter