സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് Proceedings . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019.
കണ്ടല സർവീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് നമ്പർ ടി 197, കണ്ടല പി ഒ, കാട്ടാക്കട, തിരുവനന്തപുരം-ൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
  15-7-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019.
പൂരം ഫിൻസെർവ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, തൃശ്ശൂർ - ഉത്തരവുകൾ വീണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  15-7-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019.
ടിഎൻടി ചിറ്റ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ വീണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  15-7-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019.
എം/എസ്. തിരുവിതാംകൂർ നിധി ലിമിറ്റഡ്, പട്ടുരായ്ക്കൽ, തൃശൂർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ വീണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  15-7-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019.
ഫിൻസെരെ നിധി ലിമിറ്റഡ്, റേസ് കോംപ്ലക്സ്, ശങ്കരയാർ റോഡ്, വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട്, തൃശൂർ വെസ്റ്റ്, ഫിൻസെരെ കുറീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്നിവയുടെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ വീണ്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  15-7-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019.
മണ്ണാർക്കാട് സിവിആർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
  1-7-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019.
സുരക്ഷിതവും ശക്തവുമായ ബിസിനസ് കൺസൾട്ടൻ്റുമാരുടെ/ സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് നിധി ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
  1-7-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019.
ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ക്യാപിറ്റൽ ആർട്ട് ബിസിനസ് സ്‌പേസ്, നെരുവിശ്ശേരി, ആറാട്ടുപുഴ പി ഒ, തൃശൂർ എന്നിവയുടെ എല്ലാ ജംഗമ & സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു..
  21-6-2024
  ഇൻ‍ഫർമേഷൻ‍ ആൻ‍റ് പബ്ലിക് റി​ലേഷൻ‍സ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം മുഖേന ഹാജർ/ലീവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് / മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
ഇൻ‍ഫർമേഷൻ‍ ആൻ‍റ് പബ്ലിക് റി​ലേഷൻ‍സ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് സിസ്റ്റം മുഖേന ഹാജർ/ലീവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് / മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
  7-6-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019.
സെൽഫ് എംപ്ലോയ്‌ഡ് സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, സെസ് ബിൽഡിംഗ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് റോഡ്, കോട്ടയം - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  30-5-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019.
എം/എസ് ടിഐജി നിധി ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും പ്രതിയുടെയും എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - കൂടുതൽ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു..
  30-5-2024
  അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019.
ഓൺലൈൻ മൊബൈൽ മോബിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  30-5-2024
  കാട്ടുപന്നികളെ കൊന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്/അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോ​ഗസ്ഥന് അനുമതി നൽകിയത് ദീർഘിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്.
കാട്ടുപന്നികളെ കൊന്ന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്/അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോ​ഗസ്ഥന് അനുമതി നൽകിയത് ദീർഘിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്.
  28-5-2024
  കോവിലകം ചിറ്റ്‌സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്, തൃശ്ശൂരിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു..
അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019 - കോവിലകം ചിറ്റ്‌സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും താൽക്കാലികമായി അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ്, തൃശ്ശൂർ - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു..
  2-5-2024
  ഹീവൻ നിധി ലിമിറ്റഡ് / ഹീവൻ ഫിനാൻസ്, പൊൻകുന്നം, തൃശൂർ എന്നിവയുടെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019 - ഹീവൻ നിധി ലിമിറ്റഡ് / ഹീവൻ ഫിനാൻസ്, പൊൻകുന്നം, തൃശൂർ എന്നിവയുടെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് - ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
  2-5-2024
  എം/എസ് നെടുമ്പിള്ളിൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ & സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019 - എം/എസ് നെടുമ്പിള്ളിൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ & സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
  17-4-2024
  മലപ്പുറം ലൈലാക് ഗോൾഡിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രതികളുടെയും ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019 - മലപ്പുറം ലൈലാക് ഗോൾഡിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രതികളുടെയും ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
  17-4-2024
  മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, എസ് 45/1971 ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ.
അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019 - മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്, എസ് 45/1971 ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ.
  17-4-2024
  പെരിങ്ങമല ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെയും എല്ലാ പ്രതികളുടെയും ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധനം നിയമം, 2019 - പെരിങ്ങമല ലേബർ കോൺട്രാക്ട്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെയും എല്ലാ കുറ്റാരോപിതരുടെയും എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
  17-4-2024
  WP(C) നമ്പർ 38326/2023 ലെ 23.11.2023 ലെ വിധിന്യായത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തിരുത്തിപ്പുറം മരണ സഹായ സംഘത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ & സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ്.
അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം, 2019 - WP(C) നമ്പർ 38326/2023-ലെ 23.11.2023 ലെ വിധിന്യായത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തിരുത്തിപ്പുറം മരണ സഹായ സംഘത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളും താൽക്കാലികമായി അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ്.
  17-4-2024
താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി