സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഇ-ടെൻഡറുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  ദർഘാസ് - വാക്സിൻ‍ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കെമിക്കൽസ്, മീഡിയം എന്നിവ വിതരണം.
ദർഘാസ് - വാക്സിൻ‍ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കെമിക്കൽസ്, മീഡിയം എന്നിവ വിതരണം.
  23-7-2024
  പുനർ ദർഘാസ് - ബോട്ട് ഉയർത്തി വെക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റയിലുകൾ സപ്ലൈ.
പുനർ ദർഘാസ് - ബോട്ട് ഉയർത്തി വെക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റയിലുകൾ സപ്ലൈ.
  23-7-2024
  ദർഘാസ് - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 1.5 ടൺ ഇൻവെർട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ വിതരണം.
ദർഘാസ് - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ 1.5 ടൺ ഇൻവെർട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് എയർ കണ്ടീഷണർ വിതരണം.
  23-7-2024
  ദർഘാസ് - ന്യൂറോളജി വകുപ്പിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് വിതരണം.
ദർഘാസ് - ന്യൂറോളജി വകുപ്പിലേക്ക് കൺസ്യൂമബിൾസ് വിതരണം.
  23-7-2024
  പുനർ ദർഘാസ് - അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡെലിവറി, മാതൃ, നിയോ നേറ്റൽ എമർജൻസി സിമുലേറ്റർ എന്നിവയുടെ വിതരണം.
പുനർ ദർഘാസ് - അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡെലിവറി, മാതൃ, നിയോ നേറ്റൽ എമർജൻസി സിമുലേറ്റർ എന്നിവയുടെ വിതരണം.
  23-7-2024
  220കെവി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ സബ്ഡിവിഷൻ‍ - പുതിയതായി നിർമിക്കുന്ന മാനന്തവാടി ബേയിലെ യാർഡ് മെറ്റലിങും വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തി.
220കെവി സബ്‌സ്റ്റേഷൻ സബ്ഡിവിഷൻ‍ - പുതിയതായി നിർമിക്കുന്ന മാനന്തവാടി ബേയിലെ യാർഡ് മെറ്റലിങും വേലി നിർമ്മിക്കുന്നതുമായ പ്രവർത്തി.
  23-7-2024
  മുള്ളേരിയയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ കൊല്ല്യയിൽ എബിസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള 11 കെവി ലൈൻ നിർമാണവും ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും.
മുള്ളേരിയയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ കൊല്ല്യയിൽ എബിസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള 11 കെവി ലൈൻ നിർമാണവും ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കലും.
  23-7-2024
  ഉദ്‌മയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ അങ്കക്കളരി മുതൽ കോട്ടിക്കുളം വരെ 11 കെവി യുജി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു..
ഉദ്‌മയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ അങ്കക്കളരി മുതൽ കോട്ടിക്കുളം വരെ 11 കെവി യുജി കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു..
  23-7-2024
  ഇ-ലേലം - പൂനലൂർ ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിലുളള കോന്നി, കടയ്ക്കാമൺ, പത്തനാപുരം, അരീക്കക്കാവ്, വിയ്യപുരം, തുയ്യം തടി ഡിപ്പോകളിലെ വിവിധയിനം തടികളുടെ ഇ-ലേലം 08.08.24, 17.08.24, 29.08.24, 05.09.24, 13.09.24, 25.09.24 എന്നീ തീയതികളിൽ.
ഇ-ലേലം - പൂനലൂർ ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിലുളള കോന്നി, കടയ്ക്കാമൺ, പത്തനാപുരം, അരീക്കക്കാവ്, വിയ്യപുരം, തുയ്യം തടി ഡിപ്പോകളിലെ വിവിധയിനം തടികളുടെ ഇ-ലേലം 08.08.24, 17.08.24, 29.08.24, 05.09.24, 13.09.24, 25.09.24 എന്നീ തീയതികളിൽ.
  22-7-2024
  കോഴിക്കോട് ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചാലിയം, പരപ്പ, കണ്ണോത്ത്, കുപ്പാടി, ബാവലി എന്നീ ഡംപിങ് ഡിപ്പോകളിൽ വച്ച് 06.08.24, 14.08.24, 23.08.24 എന്നീ തീയതികളിൽ തടികൾ ഇ-​ലേലം.
കോഴിക്കോട് ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചാലിയം, പരപ്പ, കണ്ണോത്ത്, കുപ്പാടി, ബാവലി എന്നീ ഡംപിങ് ഡിപ്പോകളിൽ വച്ച് 06.08.24, 14.08.24, 23.08.24 എന്നീ തീയതികളിൽ തടികൾ ഇ-​ലേലം.
  22-7-2024
  പെരുമ്പാവൂർ ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിലുളള ചാലക്കുടി, വീട്ടൂർ, മുടിക്കൽ, ചെട്ടിക്കുളം, വരാപ്പുഴ തടി ഡിപ്പോകളിൽ 02.08.24, 12.08.24, 21.08.24, 31.08.24, 07.09.24, 19.09.24, 27.09.24 എന്നീ തീയതികളിൽ വിവിധ ഇനം തടികളുടെ ഇ-ലേലം.
പെരുമ്പാവൂർ ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിലുളള ചാലക്കുടി, വീട്ടൂർ, മുടിക്കൽ, ചെട്ടിക്കുളം, വരാപ്പുഴ തടി ഡിപ്പോകളിൽ 02.08.24, 12.08.24, 21.08.24, 31.08.24, 07.09.24, 19.09.24, 27.09.24 എന്നീ തീയതികളിൽ വിവിധ ഇനം തടികളുടെ ഇ-ലേലം.
  22-7-2024
  സബ് റീജിയണൽ സ്റ്റോർ പളളം ഓഫീസിൽ പുതിയ ടോയ്ലറ്റ് നിർമിക്കുന്ന ജോലി.
സബ് റീജിയണൽ സ്റ്റോർ പളളം ഓഫീസിൽ പുതിയ ടോയ്ലറ്റ് നിർമിക്കുന്ന ജോലി.
  22-7-2024
  ബദിയഡ്ക ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ പെരുമുഖ മുതൽ പട്ടാജെ തൽപ്പനാജെ വരെ 11 കെ.വി. റീ റൂട്ടിംഗിങ്.
ബദിയഡ്ക ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിൽ പെരുമുഖ മുതൽ പട്ടാജെ തൽപ്പനാജെ വരെ 11 കെ.വി. റീ റൂട്ടിംഗിങ്.
  20-7-2024
  ദർഘാസ് - വകുപ്പി​ന്റെ 14 സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസുകളിലെ 103 ടിക്കറ്റ് വെൻ‍ഡിങ് മെഷീനുകൾക്കുളള വാർഷിക പരിപാലന കരാർ.
ദർഘാസ് - വകുപ്പി​ന്റെ 14 സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസുകളിലെ 103 ടിക്കറ്റ് വെൻ‍ഡിങ് മെഷീനുകൾക്കുളള വാർഷിക പരിപാലന കരാർ.
  19-7-2024
  പുനർ ദർഘാസ് - ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിലെ ലാബി​ലേയ്ക്കാവശ്യമായ ലാബ് റീ-ഏജൻ‍റസും, അനുബന്ധ സാ​മഗ്രികളും വിതരണം.
പുനർ ദർഘാസ് - ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയിലെ ലാബി​ലേയ്ക്കാവശ്യമായ ലാബ് റീ-ഏജൻ‍റസും, അനുബന്ധ സാ​മഗ്രികളും വിതരണം.
  19-7-2024
  പുനർ ദർഘാസ് - ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയി​ലേയ്ക്ക് 05.07.2024 മുതൽ 04.07.2025 വരെ കാലയളവി​ലേയ്ക്കാവശ്യമായ ഇൻ‍ഞ്ചക്ഷൻ‍സ്/മെഡിസിൻ‍സ്/കൺസ്യൂമബിൾസ്/ഇൻ‍സ്ട്രൂമെൻ‍റസ് എന്നിവയുടെ വിതരണം.
പുനർ ദർഘാസ് - ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രിയി​ലേയ്ക്ക് 05.07.2024 മുതൽ 04.07.2025 വരെ കാലയളവി​ലേയ്ക്കാവശ്യമായ ഇൻ‍ഞ്ചക്ഷൻ‍സ്/മെഡിസിൻ‍സ്/കൺസ്യൂമബിൾസ്/ഇൻ‍സ്ട്രൂമെൻ‍റസ് എന്നിവയുടെ വിതരണം.
  19-7-2024
  ദർഘാസ് - കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഓക്സിജനറേറ്റർ (4 No.) വാങ്ങുന്നതിന്.
ദർഘാസ് - കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഓക്സിജനറേറ്റർ (4 No.) വാങ്ങുന്നതിന്.
  19-7-2024
  ദർഘാസ് - അഞ്ചൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ​ഹെൽത്ത് സെൻ‍ററിലേയ്ക്ക് 01.08.2024 മുതൽ 31.07.2025 വരെ കാലയളവിലേയ്ക്കാവശ്യമായ ലാബ് റീ ഏജൻ‍റുകൾ വിതരണം.
ദർഘാസ് - അഞ്ചൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ​ഹെൽത്ത് സെൻ‍ററിലേയ്ക്ക് 01.08.2024 മുതൽ 31.07.2025 വരെ കാലയളവിലേയ്ക്കാവശ്യമായ ലാബ് റീ ഏജൻ‍റുകൾ വിതരണം.
  19-7-2024
  കാസർകോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഓഫീസുകളിലേക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു.
കാസർകോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ ഓഫീസുകളിലേക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നു.
  18-7-2024
  കാട്ടാക്കട എസ്ആർഎസിനു കീഴിലുള്ള സ്ക്രാപ്പ് യാർഡിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രാപ്പ് സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന.
കാട്ടാക്കട എസ്ആർഎസിനു കീഴിലുള്ള സ്ക്രാപ്പ് യാർഡിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രാപ്പ് സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പന.
  18-7-2024
താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി