സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അച്ചടക്ക നടപടികൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  വാച്യാന്വേഷണം - ശ്രീ. അനീഷ്. കെ.എ. CPO 5759, ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
വാച്യാന്വേഷണം - ശ്രീ. അനീഷ്. കെ.എ. CPO 5759, ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
  18-7-2024
  നോട്ടീസ് - ബിനോയ് സി ഡി, SCPO 4255, ത്യശ്ശൂർ - ​ന്റെ പേരിലുളള കുറ്റാരോപണം.
നോട്ടീസ് - ബിനോയ് സി ഡി, SCPO 4255, ത്യശ്ശൂർ - ​ന്റെ പേരിലുളള കുറ്റാരോപണം.
  6-7-2024
  മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അനധിക്യതാവധിയിൽ തുടരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ കാരണം കാണിക്കൽ ​നോട്ടീസ്.
മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അനധിക്യതാവധിയിൽ തുടരുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കെതിരായ കാരണം കാണിക്കൽ ​നോട്ടീസ്.
  29-6-2024
  കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - വിവിധ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ/ഫാർമസി കോളേജുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസി.പ്രൊഫസർ/ലക്ചർമാർ അനധികൃതമായി ജോലിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - വിവിധ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ/ഫാർമസി കോളേജുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസി.പ്രൊഫസർ/ലക്ചർമാർ അനധികൃതമായി ജോലിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
  27-6-2024
  നോട്ടീസ് - അഖിൽ.കെ., നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-II കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വട്ടവടയുടെ പേരിലുളള കുറ്റാ​രോപണം.
നോട്ടീസ് - അഖിൽ.കെ., നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ്-II കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, വട്ടവടയുടെ പേരിലുളള കുറ്റാ​രോപണം.
  20-6-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. ബിഷാര എൻ‍ ബി, സൂപ്പർ​വൈസർ, കൊച്ചി അർബൻ‍ 1 - അനധിക്യതാവധി - അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. ബിഷാര എൻ‍ ബി, സൂപ്പർ​വൈസർ, കൊച്ചി അർബൻ‍ 1 - അനധിക്യതാവധി - അച്ചടക്ക നടപടി തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
  24-5-2024
  ത്യശ്ശൂർ ജില്ല - കാട്ടകാമ്പാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അറ്റൻ‍റൻ‍റ് ശ്രീ.വി.എൻ‍.സുനിൽ എന്നവരുടെ അനധിക്യത ഹാജരില്ലായ്മ സംബന്ധിച്ച്.
ത്യശ്ശൂർ ജില്ല - കാട്ടകാമ്പാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അറ്റൻ‍റൻ‍റ് ശ്രീ.വി.എൻ‍.സുനിൽ എന്നവരുടെ അനധിക്യത ഹാജരില്ലായ്മ സംബന്ധിച്ച്.
  8-5-2024
  ശ്രീ. അഖിൽ ജ്യോതിഷ് കെ.സി, റേഡിയോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, മങ്ങാട്ടുപറമ്പ്, കണ്ണൂർ.
ശ്രീ. അഖിൽ ജ്യോതിഷ് കെ.സി, റേഡിയോഗ്രാഫർ ഗ്രേഡ് II, സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി, മങ്ങാട്ടുപറമ്പ്, കണ്ണൂർ.
  29-4-2024
  അച്ചടക്ക നടപടി - ശ്രീ.അബ്ദുൾ സലാം എം കെ (പി ഡി ടീച്ചർ, ജി എൽ പി എസ് മൊതക്കര)യെ സർവ്വീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു.
ശ്രീ.അബ്ദുൾ സലാം എം കെ (പി ഡി ടീച്ചർ, ജി എൽ പി എസ് മൊതക്കര)യെ സർവ്വീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു.
  20-3-2024
  ചാർജ്ജ് മെ​മ്മോ - ശ്രീ. പ്രതീഷ്.ഇ.കെ., ഫയർ ആൻ‍റ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (​ഡ്രൈവർ), ​മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാ, കോഴിക്കോട്.
ചാർജ്ജ് മെ​മ്മോ - ശ്രീ. പ്രതീഷ്.ഇ.കെ., ഫയർ ആൻ‍റ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (​ഡ്രൈവർ), ​മുക്കം അഗ്നിരക്ഷാ, കോഴിക്കോട്.
  19-3-2024
  അച്ചടക്ക നടപടി - ശ്രീ. ആൻ‍റണി.പി.വി. ഓഫീസ് അറ്റൻ‍ഡൻ‍റ് -അവധിക്ക് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു അച്ചടക്ക നടപടികൾ തീർപ്പാക്കി..
അച്ചടക്ക നടപടി - ശ്രീ. ആൻ‍റണി.പി.വി. ഓഫീസ് അറ്റൻ‍ഡൻ‍റ് -അവധിക്ക് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാത്തതിനാൽ സേവനത്തിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു അച്ചടക്ക നടപടികൾ തീർപ്പാക്കി..
  15-3-2024
  ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻ‍റ് ശ്രീ.എസ്. സജൻ‍-നെ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യതു.
ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ അക്കൗണ്ടൻ‍റ് ശ്രീ.എസ്. സജൻ‍-നെ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യതു.
  7-3-2024
  കുറ്റാരോപണ മെമ്മോ - ശ്രീമതി. ​​​ഖൈറുന്നിസ്സ.എ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് 2, വനിതാശിശു ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ.
കുറ്റാരോപണ മെമ്മോ - ശ്രീമതി. ​​​ഖൈറുന്നിസ്സ.എ നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഗ്രേഡ് 2, വനിതാശിശു ആശുപത്രി, ആലപ്പുഴ.
  5-3-2024
  അനധിക്യതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരിക്കുന്ന ശ്രീ. വിപിൻ‍ വി.എസ്, ക്ലാർക്ക് - എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് എതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി - സംബന്ധിച്ച്.
അച്ചടക്ക നടപടി, അനധികൃത അഭാവം, ശ്രീ. വിപിൻ വി.എസ്, ക്ലർക്ക്.
  28-2-2024
  ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി വിട്ടുനിന്നതിന് ശ്രീമതി സുധലത എസ്സിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി.
ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി വിട്ടുനിന്നതിന് ശ്രീമതി സുധലത എസ്സിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി.
  12-2-2024
  കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. നീതു പ്രസാദ്.വി.എൽ. നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി.
കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. നീതു പ്രസാദ്.വി.എൽ. നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി.
  31-1-2024
  കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ഫ്രാൻ‍സിസ് ആൻ‍റണി, ലക്ചറർ, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ത്യക്കരിപ്പൂർ.
കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ഫ്രാൻ‍സിസ് ആൻ‍റണി, ലക്ചറർ, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, ത്യക്കരിപ്പൂർ.
  23-1-2024
  കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ആൻ‍റണി.പി.വി, ഓഫീസ് അറ്റൻ‍ഡൻ‍റ്, ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.
ശ്രീ. ആൻ‍റണി.പി.വി, ഓഫീസ് അറ്റൻ‍ഡൻ‍റ്, ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം.
  19-1-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. അഷ്റഫ് കെ എം, അസിസ്റ്റന്റ് - അനധികൃതമായി ജോലിക്ക് ഹാജരാകാത്തതിന് മെമ്മോ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
സംബന്ധിച്ച്, മെമ്മോ, അനധികൃത അഭാവം, ജോലി, ശ്രീ. അഷ്റഫ് കെ എം, അസിസ്റ്റന്റ്.
  6-12-2023
  ശ്രീ സുധീഷ് രാഘവനെതിരായ അച്ചടക്കനടപടികൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്, ഹവിൽദാർ ജനറൽ നമ്പർ 8839.
ശ്രീ സുധീഷ് രാഘവനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്കനടപടികൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
  4-10-2023
താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി