സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പരസ്യങ്ങൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  കേരഫെഡിലേക്ക് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടന്റിന് താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു.
താത്പര്യപത്രം.
  4-3-2022
  Filling up of existing anticipated and unforeseen vacancies of Recovery Officer in DRT.
Filling up of existing anticipated and unforeseen vacancies of Recovery Officer in DRTs.
  1-10-2021
താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി