സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വിവിധ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  നോട്ടീസ് - ​ജേക്കബ് സാം, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം.
നോട്ടീസ് - ​ജേക്കബ് സാം, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം.
  6-7-2024
  നോട്ടീസ് - ​സാഹിൽ.ജെ.ഐ., ക്ലാർക്ക്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം.
നോട്ടീസ് - ​സാഹിൽ.ജെ.ഐ., ക്ലാർക്ക്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, തിരുവനന്തപുരം.
  6-7-2024
  ​നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. പ്രസന്ന.എ, ​​​​നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്.
​നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. പ്രസന്ന.എ, ​​​​നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട്.
  26-6-2024
  നോട്ടീസ് - ജെയ്സൺ ആൻ‍റണി, ജെ.എച്ച.ഐ ഗ്രേഡ്-2, പി.എച്ച്.സി അറക്കുളം, കോട്ടയം.
നോട്ടീസ് - ജെയ്സൺ ആൻ‍റണി, ജെ.എച്ച.ഐ ഗ്രേഡ്-2, പി.എച്ച്.സി അറക്കുളം, കോട്ടയം.
  20-6-2024
  നോട്ടീസ് - എം. രാജേന്ദ്രൻ‍ - കൊളവളളി ലിഫറ്റ് ഇറിഗേഷൻ‍ സ്റ്റേജ് - I - റീവാമ്പിംഗ് പ്രവ്യത്തി - സംബന്ധിച്ച്.
നോട്ടീസ് - എം. രാജേന്ദ്രൻ‍ - കൊളവളളി ലിഫറ്റ് ഇറിഗേഷൻ‍ സ്റ്റേജ് - I - റീവാമ്പിംഗ് പ്രവ്യത്തി - സംബന്ധിച്ച്.
  20-6-2024
  നോട്ടീസ് - സേതുരാഘവൻ‍.കെ, ക്ലാർക്ക് ICDS ഒല്ലൂക്കര, ത്യശ്ശൂർ.
നോട്ടീസ് - സേതുരാഘവൻ‍.കെ, ക്ലാർക്ക് ICDS ഒല്ലൂക്കര, ത്യശ്ശൂർ.
  1-6-2024
  ​നോട്ടീസ് - ശ്രീ. സാം ഡാനിയൽ, ജൂനിയർ ​ഹെൽത്ത് ഇൻ‍സ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2, പ്രമാടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പത്തനംതിട്ട.
​നോട്ടീസ് - ശ്രീ. സാം ഡാനിയൽ, ജൂനിയർ ​ഹെൽത്ത് ഇൻ‍സ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2, പ്രമാടം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പത്തനംതിട്ട.
  29-5-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ഷെറിൻ‍ സ്റ്റീഫൻ‍, ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്, എംപ്ലോയ്മെൻ‍റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗൺ.
നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ഷെറിൻ‍ സ്റ്റീഫൻ‍, ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്, എംപ്ലോയ്മെൻ‍റ് എക്സ്ചേഞ്ച്, ചങ്ങനാശ്ശേരി ടൗൺ.
  25-5-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. സംഗീത വിശ്വനാഥൻ‍, ഐസിഡിഎസ്സ് സൂപ്പർ​വൈസർ, ഐസിഡിഎസ്സ് അട്ടപ്പാടി.
നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. സംഗീത വിശ്വനാഥൻ‍, ഐസിഡിഎസ്സ് സൂപ്പർ​വൈസർ, ഐസിഡിഎസ്സ് അട്ടപ്പാടി.
  24-5-2024
  നോട്ടീസ് - ഡോ. സോണിയാ ചാക്കോ, വെറ്ററിനറി സർജൻ‍, മ്യഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്.
നോട്ടീസ് - ഡോ. സോണിയാ ചാക്കോ, വെറ്ററിനറി സർജൻ‍, മ്യഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ്.
  17-5-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ബാനർജി.എസ്, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്, യൂണിറ്റ് ഓഫീസ്, വിജിലൻ‍സ് ആൻ‍ഡ് ആൻ‍റി-കറപ്ഷൻ‍ ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം.
നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ബാനർജി.എസ്, സീനിയർ ക്ലാർക്ക്, യൂണിറ്റ് ഓഫീസ്, വിജിലൻ‍സ് ആൻ‍ഡ് ആൻ‍റി-കറപ്ഷൻ‍ ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം.
  15-5-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ.എസ്.ഹംസപിളള, ​നൈറ്റ് വാച്ചർ, ക്ഷീരോല്പന്ന നിർമ്മാണ പരിശീലന വികസന കേന്ദ്രം, ഓച്ചിറ.
നോട്ടീസ് - ശ്രീ.എസ്.ഹംസപിളള, ​നൈറ്റ് വാച്ചർ, ക്ഷീരോല്പന്ന നിർമ്മാണ പരിശീലന വികസന കേന്ദ്രം, ഓച്ചിറ.
  17-4-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. തോമസ് കുട്ടി.എം.കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ‍റ്, പൊതുഭരണ വകുപ്പ്, ​സെക്ര​ട്ടേറിയറ്റ്.
നോട്ടീസ് - ശ്രീ. തോമസ് കുട്ടി.എം.കെ, സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റൻ‍റ്, പൊതുഭരണ വകുപ്പ്, ​സെക്ര​ട്ടേറിയറ്റ്.
  17-4-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. വിജിന.സി, നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രം ഉളേള്യരി, കോഴിക്കോട്.
നോട്ടീസ്, ശ്രീമതി. വിജിന.സി, നേഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ, സാമൂഹികാരോഗ്യകേന്ദ്രം ഉളേള്യരി, കോഴിക്കോട്.
  5-4-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. സമിത്.കെ.പി, ക്ലർക്ക്, സെപ്ഷ്യൽ സെൽ ഓഫീസ്, വിജിലൻ‍സ് ആൻ‍ഡ് ആൻ‍റി-കറപ്ഷൻ‍ ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്.
നോട്ടീസ്, ശ്രീ. സമിത്.കെ.പി, ക്ലർക്ക്, സെപ്ഷ്യൽ സെൽ ഓഫീസ്, വിജിലൻ‍സ് ആൻ‍ഡ് ആൻ‍റി-കറപ്ഷൻ‍ ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്.
  14-2-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. പി.കെ. ബാബു, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.
നോട്ടീസ് - ശ്രീ. പി.കെ. ബാബു, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.
  23-1-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീമതി. ​ഷൈനി സി എബ്രഹാം, ക്ലാർക്ക് വഴിക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
ശ്രീമതി. ​ഷൈനി സി എബ്രഹാം, ക്ലാർക്ക് വഴിക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്.
  8-1-2024
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. പി.കെ. ബാബു, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.
നോട്ടീസ്, ശ്രീ. പി.കെ. ബാബു, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്.
  6-12-2023
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ശ്രീജിത് സി.ആർ, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2, ആങ്ങമൂഴി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം, പത്തനംതിട്ട.
നോട്ടീസ്, ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് സി.ആർ, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2, ആങ്ങമൂഴി പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, പത്തനംതിട്ട.
  2-12-2023
  നോട്ടീസ് - ശ്രീ. മഹേഷ് കുമാർ ഇ എസ്, ഡെമോൺസേട്രറ്റർ, സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, മേപ്പാടി, വയനാട്.
Notice, Mahesh Kumar ES, Demonstrator, Government Polytechnic College, Meppadi, Wayanad.
  2-12-2023
താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി