സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മറ്റുള്ള ടെൻഡറുകൾ . കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് താഴെ ലഭ്യമാണ്. വിപുലമായി തിരയുന്നതിന് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക.
  സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ.
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ.
  20-7-2024
  വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ.
വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ.
  20-7-2024
  UTM, CTM എന്നിവയുടെ സേവനം, നന്നാക്കൽ, കാലിബ്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വട്ടേഷൻ.
UTM, CTM എന്നിവയുടെ സേവനം, നന്നാക്കൽ, കാലിബ്രേഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ക്വട്ടേഷൻ.
  20-7-2024
  ഓഫീസിലേക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് സ്കാനർ വാങ്ങുന്നതിനുളള ക്വട്ടേഷൻ‍.
ഓഫീസിലേക്ക് ഹൈ സ്പീഡ് സ്കാനർ വാങ്ങുന്നതിനുളള ക്വട്ടേഷൻ‍.
  20-7-2024
  ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെ​ന്റെ ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ.
ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെ​ന്റെ ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ.
  22-4-2024
  ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ.
ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് ലാബിലേയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ.
  17-4-2024
  ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൽ നിന്ന് പ്രോസസ് കൺട്രോളിലേയ്ക്കും ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ലാബിലേയ്ക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ.
ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൽ നിന്ന് പ്രോസസ് കൺട്രോളിലേയ്ക്കും ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ലാബിലേയ്ക്കും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ.
  17-4-2024
  കേരള സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സെൻ‍ട്രൽ ​ലൈബ്രറിയിലേയ്ക്ക് ദിനപത്രങ്ങളും, ആനുകാലികങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള ക്വട്ടേഷൻ‍ 2024-25.
കേരള സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സെൻ‍ട്രൽ ​ലൈബ്രറിയിലേയ്ക്ക് ദിനപത്രങ്ങളും, ആനുകാലികങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുളള ക്വട്ടേഷൻ‍ 2024-25 - നിബന്ധനകൾ.
  19-3-2024
  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 2023-24 അക്കാദമിക് കലണ്ടർ അച്ചടിക്കുന്നു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ 2023-24 അക്കാദമിക് കലണ്ടർ അച്ചടിക്കുന്നു.
  2-2-2024
  മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.
മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.
  24-1-2024
  സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ മെയിന്റനൻസ് വർക്ക്.
സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ മെയിന്റനൻസ് വർക്ക്.
  24-1-2024
  സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.
സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം.
  24-1-2024
  ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഷെഡ് നിർമ്മാണം.
ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഷെഡ് നിർമ്മാണം.
  24-1-2024
  പിഎ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും.
പിഎ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വിതരണവും ഇൻസ്റ്റാളേഷനും.
  29-12-2023
  സയൻസ് ലാബിനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ (ഫിസിക്സ് ).
സയൻസ് ലാബിനുള്ള സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ (ഫിസിക്സ് ).
  29-12-2023
  ടിങ്കറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ.
ടിങ്കറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ്.
  29-12-2023
  ലബോറട്ടറി / വർക്ക്ഷോപ്പ് ലോഗ് രജിസ്റ്ററുകളുടെ പ്രിന്റിംഗ്.
ലബോറട്ടറി / വർക്ക്ഷോപ്പ് ലോഗ് രജിസ്റ്ററുകളുടെ പ്രിന്റിംഗ്.
  29-12-2023
  പ്രശസ്തവും പരിചയസമ്പന്നവുമായ കമ്പനികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് സീൽ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പ്രശസ്തവും പരിചയസമ്പന്നവുമായ കമ്പനികൾ/സ്ഥാപനങ്ങൾ/ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് സീൽ ചെയ്ത ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു..
  21-12-2023
  ന്യൂഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാനത്തുള്ള കേരള പവലിയനിൽ സുരക്ഷാ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - കേരള പവലിയനിലെ സുരക്ഷാ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രഗതി മൈതാനം, ന്യൂഡൽഹി - സംബന്ധിച്ച്.
  21-10-2023
  കേരള പവലിയനിലെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിനായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രഗതി മൈതാനം, ന്യൂഡൽഹി.
ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - കേരള പവലിയനിലെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിനായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രഗതി മൈതാനം, ന്യൂഡൽഹി - സംബന്ധിച്ച്.
  21-10-2023
താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി