1. :

  പുനലൂർ തടി വിൽപന ഡിവിഷനിലെ അരീക്കക്കാവ് ഡിപ്പോകളിൽ മണൽ വിൽപന

 2. :

  പുനലൂർ തടി വിൽപന ഡിവിഷനിലെ അരീക്കക്കാവ് ഡിപ്പോകളിൽ മണലിന്റെ ഇ-ലേല വിൽപ്പന

 3. :

  വനം വന്യജീവി വകുപ്പ്

 4. :

  13/01/2023

 5. :

  21/12/2023

  ഇ-ടെൻഡറുകൾ

സംസ്ഥാന ഡയറി ലബോറട്ടറിയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി മീഡിയ വിതരണം

: 12/06/2023

: 02/06/2023

കുംഭാവുരുട്ടി ഇക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലെ കാന്റീന് - ഇ-ലേലം

: 05/06/2023

: 02/06/2023

കോളനി റോഡ്, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ എന്നിവയുടെ നിർമാണം

: 16/06/2023

: 31/05/2023

അങ്കണവാടികൾക്ക് ആവശ്യമായ കളിപ്പാട്ട സാമഗ്രികളും പഠന സാമഗ്രികളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സര സീൽ ചെയ്ത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

: 09/06/2023

: 31/05/2023

പുത്തൂരിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി ഡ്രൈവറും ഇന്ധനവും സഹിതം 15 വർഷത്തിൽ താഴെ പഴക്കമുള്ള ടാക്സി ജീപ്പ് / മൾട്ടിപർപ്പസ് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കൽ

: 08/06/2023

: 30/05/2023

ആരോഗ്യഭവനം ജനകീയ ലാബ് പദ്ധതിക്കായി ഒരു ലക്ഷം എൻസിഡി കാർഡുകളുടെ അച്ചടിയും വിതരണവും

: 30/05/2023

: 30/05/2023

പെയിന്റ് ഇനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു

: 09/06/2023

: 30/05/2023

ഡ്രൈവർക്കൊപ്പം 15 വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള ടാക്സി ജീപ്പ് / മൾട്ടിപർപ്പസ് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കൽ

: 05/06/2023

: 27/05/2023

ആക്‌സസറികളോട് കൂടിയ 11kV AB കേബിളിന്റെ വിതരണവും HT ഓവർഹെഡ് ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണവും

: 15/06/2023

: 26/05/2023

കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ജില്ലാ ലിംഫ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുക

: 07/06/2023

: 26/05/2023