1. :

  കെൽപാം ഫ്രാഞ്ചൈസി അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പരസ്യം

 2. :

  കെൽപാം ഫ്രാ​ഞ്ചൈസി നൽകുന്നതി​ന്റെ പരസ്യം സംബന്ധിച്ച്

 3. :

  കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ്

 4. :

  28/04/2023

 5. :

  11/05/2023

  മറ്റുള്ള ടെൻഡറുകൾ

ഇലക്‌ട്രിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾക്കായി ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ

: 03/03/2023

: 21/02/2023

സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബുഷ് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ വിതരണം

: 18/01/2023

: 05/01/2023

മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലേക്ക് ന്യൂമാറ്റിക് കംപറേറ്ററിന്റെ വിതരണം

: 23/01/2023

: 05/01/2023

ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ

: 25/01/2023

: 23/12/2022

CCF-ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെർവറിന്റെ സേവനത്തിനായുള്ള ക്വട്ടേഷൻ‍

: 16/12/2022

: 05/12/2022

ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

: 28/11/2022

: 11/11/2022

അളക്കുന്ന മീറ്ററുകളുടെയും ലൈറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും വിതരണത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

: 30/11/2022

: 11/11/2022

ബ്രഷ് കട്ടർ വാങ്ങൽ

: 02/11/2022

: 25/10/2022

ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2022 ജൂട്ട് ബാഗ് റീ - ക്വട്ടേഷൻ‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

: 28/10/2022

: 22/10/2022

പ്രഗതി മൈതാനിലെ കേരള പവലിയനിൽ ജൂട്ട് ബാഗിനുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു

: 20/10/2022

: 13/10/2022