പോർട്ടലിലെ വിവരങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന വിലാസങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
  സാങ്കേതിക ചോദ്യങ്ങൾക്ക്
സാങ്കേതിക, വൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ് പട്ടം പി. ഒ. തിരുവനന്തപുരം - 695004 ടെലഫോൺ: +91 471 2525444, 2525430
  കണ്ടെന്റ് ഉം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക്
വിവര പൊതുജന സമ്പർക്ക വകുപ്പ്, സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്, സെക്രട്ടേറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം -695 001, 0471-2327782, 2518443